Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €44,09
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

Odmašťovač za studena s rozprašovačem 750ml

€3,27
do košíka

Popis výrobku

 Well Done - vysoce účinný odmašťovač mastnoty, sazí a připálenin za studena - 750ML

velmi účinný čistič mastnoty za studena, vhodný na trouby, grily, fritézy, mastnotu, konvektomaty a dalšího nerezového mastného nádobí, ploch a povrchů. Vhodný také na odmaštění a vyčištění digestoří.

Balení 750ML s bezpečnostním rozprašovačem

Použití: nechte působit 2-3minuty, následně opláchněte vlažnou vodou nebo setřete.

 

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H290 Může být korozivní pro kovy

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P501 Odstraňte obsah/obal: Podle místních předpisů.

Varovanie

Varování
Nebezpečí
H290 Může být korozivní pro kovy H302 Zdraví škodlivý při požití. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí