Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4682
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
GG Gelový čistič odpadů 1000ml

GG Gelový čistič odpadů 1000ml

€230
€0,20 / 100ml
do košíka

Popis výrobku

Nebezpečí
Obsahuje: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru...%
Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí.

Zloženie

Návod k použití: Odstraňte všechnu vodu nad odtokovým otvorem. V případě úplného ucpání odpadního potrubí pomalu vylijte do odpadu cca 1/3 až 1/2 obsahu láhve přípravku Nechte cca 30 minut působit. Po 30 minutách pusťte kohoutek a nechte potrubí protéct teplou vodou. Zbytky prostředku nesmí zůstat kolem ústí odpadního potrubí! Nikdy nepoužívejte na WC! V rámci prevence: Jednou měsíčně vylijte cca 100ml přípravku do odpadního potrubí. Nechte působit 30 minut a poté puštěním kohoutku spláchněte. Ústí odpadní trubice vždy po použití důkladně omyjte. Složení: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % bělicí činidla na bázi chloru, <5 % mýdlo Nebezpečí Obsahuje: chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru...% Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.