Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €44,43
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Antibakteriální čistič na koupelny s rozprašovačem 750ml
Desinfekce

Antibakteriální čistič na koupelny s rozprašovačem 750ml

€3,30
do košíka

Popis výrobku

 Antibakteriální čistič koupelny s rozprašovačem - 750ML

vhodný pro udržení hygienické čistoty ve Vaší koupelně, hubí bakterie a plísně a zanechává prostor dokonale čistý a hygienický.

Balení 750ML

 

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P501 Odstraňte obsah/obal Podle místních předpisů.

Varovanie

Varování
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).