Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €44,42
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem modrý 1l

Alco cleaner hygienický čistič s alkoholem modrý 1l

€5,52
€0,60 / 100ml
do košíka

Popis výrobku

Profimax ALCO Cleaner - alkoholový čistič na povrchy pro hygienickou čistotu - 1L  - svěží vůně

speicální přípravek pro profesionální použití při odstraňování hluboce usazené špíny a pro hygienickou čistotu díky vysokému obsahu alkoholu. Produkt je možné použít jak koncentrovaný, tak v roztoku pro vytírání. Dávka na vytírání je odměřena díky speciální lahvi. Pro vytírání stačí dávka do 5L vody.

Koncentrovaným přípravkem je možné ošetřit voděodolné povrchy.

POZOR! Po aplikaci se odpařuje alkohol.

Varovanie

Varování
Nebezpečí
VAROVÁNÍ H226 Hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P261 Zamezte vdechování par/aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.