Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4946
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Ideal Color und style Prací gel 200PD

Ideal Color und style Prací gel 200PD

€2057
€0,11 / PD
do košíka
Popis výrobku
Ideal gel na praní Color und Style - 10 L - až 200 pracích dávek

Německý koncentrovaný prací gel vhodný na barevné a černé prádlo, který má vlastnosti jako nejprodávanější profesionální prací prostředek. Balení vystačí až na 200 pracích dávek! Neobsahuje fosfáty ani soli jako jiné prací prostředky, spolehlivě odstraňuje nečistoty a chrání vlákna textilu proti poničení.

Varování
Obsahuje: Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), α-amylasa
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Zloženie
1CZ) Způsob použití: Nalijte odpovídající množství gelu do přihrádky pračky. Vhodný pro praní bílého i barevného prádla. Není určen na vlnu a hedvábí. Aktivní i při nízkých teplotách. Možnost praní v teplotách: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C i 95°C. 2CZ) Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-30 % neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, méně než 5% fosfonáty, enzymy (Proteáza, Amyláza, Celluláza), vonné látky, alkohol, Methylizothiazolinone, Benzisothiazolinone. 1SK) Návod na použitie: Nalejte zodpovedajúce množstvo gélu do priehradky práčky. Vhodný pre pranie bieleho i farebného prádla. Nie je určený na vlnu a hodváb. Aktívne i pri nízkych teplotách. Možnosť prania v teplotách: 20°C, 30°C, 40°C, 60°C aj 95°C. 2SK) Zloženie: 5-15% aniónové povrchovo aktívne látky, 5-30% neiónové povrchovo aktívne látky, mydlo, menej ako 5% fosfonáty, enzýmy (Proteázy, Amyláza, Celluláza), vonné látky, alkohol, Methylizothiazolinone, Benzisothiazolinone. 3CZ) 3SK) Dávkování na 4-5kg prádla / Dávkovanie na 4-5kg prádla - 50ml; Na 6 kg prádla: zvyšte dávkování / zvýšte dávkovanie o 40ml. Ruční praní / Ručné pranie: 25 ml na 6 l vody VAROVÁNÍ 4CZ)Varování Obsahuje: Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5), Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), α-amylasa H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P261: Zamezte vdechování par. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280: Používejte ochranné rukavice. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah/obal. EUH 208 Obsahuje α-amylasa. Může vyvolat alergickou reakci.